Comarch erp optima trgovaeka knjiga plus

Program fakturiranja omoguæuje vam izdavanje razlièitih vrsta materijala za naplatu u brzom, glatkom i urednom naèinu rada. Modul Comarch ERP Optima Invoices je iznimno popularan u uporabi. Pomoæu njega mo¾ete staviti tekstove u neku valutu.

Aplikacija je prisutna u zbroju sinkroniziranom s drugim Comarch modulima sustava. Poznate se a¾uriraju u cjelini, ¹to raèunovodstveni servis èini jednostavnim. Iz radoznalosti na funkcionalnost (opcije prodaje i kupnje, razmjena dokumenata putem interneta ovaj modul ima mnogo bolje prodajne stvari meðu proizvodima ovog standarda.Dodatni alat kao ¹to je Namjenski prodajni prozor omoguæuje vam prikaz svih podataka i dokumenata povezanih s odreðenim klijentom. Ovo je iznimno praktièno rje¹enje za raèunovoðe. Osim toga, ovaj projekt ima i funkciju ispisa. Sve to èini narud¾bu u velikoj mjeri olak¹ano funkcioniranje tvrtke ili ureda i stvara ugodniji posao.Program Comarch ERP Optima Invoices je poseban za osjetljiva i srednja poduzeæa, gdje raèunovodstveni odjel nije bogat i ljudima je potrebna suradnja i podr¹ka. Takva funkcija ima modul fakture kao program za registraciju i fakturiranje koji olak¹ava rad zaposlenika i ogranièava moguænost pogre¹aka. Program vam omoguæuje brzo izdavanje raèuna uz njihovu trenutnu korekciju i moguænost ispisa.Comarch ERP Optima Program za fakturiranje faktura omoguæuje: izdavanje raèuna za kupnju i kupnju, fiskalizaciju za fizièke ¾ene, rukovanje svim transakcijama u PLN i stranim valutama, izdavanje korektivnih dokumenata (prilagodbe: kolièina, podaci, vrijednost-cijena, stopa PDV-a, popust, kupnju i prodaju s izborom tradicionalnih oblika plaæanja (prijenos, naknada, gotovina, kao i onih koje odreðuje klijentski softver i upravljanje registrom usluga i klijenata.