Deprecijacija raeunalnog programa

Od engleskog jezika, planiranje resursa poduzeæa nije ni¹ta novo kao dr¾anje resursa poduzeæa. ERP sustav je ista strategija u kojoj uèinkovito planiramo upravljanje cjelokupnim rezervama tvrtke. Tu je i definicija u kojoj se raèunalni sustavi koriste za potporu upravljanju robnom markom ili grupnoj suradnji koji meðusobno djeluju u odreðenoj organizaciji.

Optimizacija resursaTo je rezultat akumulacije podataka i omoguæavanja provedbe utjecaja na prethodno prikupljene podatke. Ove aktivnosti mogu reæi ljudima ili dijelovima upravljaèkih razina i pomoæi optimizirati resurse koji zahtijevaju korporacije i procese koji se u njima dogaðaju. Postoji nekoliko vrsta ERP sustava koje ulazimo u klasu integriranih informacijskih sustava. Jedno od piæa je modularan naèin, koji se ispostavlja iz nekih samozadovoljavajuæih aplikacija. Drugi je integrirana metoda koja se bavi samo jednom bazom moguænosti i individualnom poslovnom platformom u kojoj nema razmjene informacija izmeðu modula.

Razvoj MRP sustavaUredski sustavi planiranja resursa nisu ni¹ta manje nego razvoj MRP II sustava. Jedna od najva¾nijih iznimaka je baza podataka. Moduli se obièno odnose na sljedeæa podruèja: prodaja, upravljanje informacijama o kupcima, nabava, skladi¹tenje, raèunovodstvo i financije. Ove metode obièno nam daju pravo da za dotiène potro¹aèe postavimo prava na kontakt. Jo¹ jedna va¾na vrijednost ovih stilova je davanje korisnicima izvr¹enja procesa planiranja, razgovaranje o podacima za izradu promjena kao ¹to su zahtjevi za alternativnim rje¹enjima ili ispravljanje. Rje¹enja koja predla¾e sustav, na primjer, mijenjaju velièinu isporuèitelja. Trenutno ERP sustavi iz takozvanih gornjih i srednjih polica planiraju izravnu platformu za razvoj aplikacija.