Enova instrukcija

Softver Enova izradila je grupa struènjaka. Najbolji dizajneri, programeri i testeri su godinama bez prekida radili kako bi materijal doveli do savr¹enstva. Njihovo savr¹enstvo je jo¹ dugi niz godina bliskog dogovora s mu¹karcima, koji mogu stvoriti 24-satnu podr¹ku sedam dana u tjednu. Svaki se mu¹karac koristi pojedinaèno. Lijepa i bliska suradnja dopu¹tala je razvoj softvera kako bi bio jo¹ ukusniji i praktièniji, tako da ne bih bio siguran na IT tr¾i¹te.

Program Enova Kadry i P³ace je softver koji uèinkovito podr¾ava upravljanje ljudskim kapitalom u bilo kojoj tvrtki. On se nosi s uredima koji zapo¹ljavaju nekoliko do nekoliko tisuæa zaposlenih. Ovaj program mapira slo¾enu organizacijsku strukturu tvrtke s izvanrednom sposobno¹æu i djelotvorno¹æu. Softver zadovoljava sve zahtjeve poljskog zakona. I ako tra¾i evidenciju podataka o ljudskim resursima, raèunajuæi ZUS, poreze, plaæe ili naknade za bolovanje. Softver je namijenjen ¹irokom rasponu primatelja. Mogu ih koristiti, izmeðu ostalog, zaposlenici upravnog odbora, raèunovodstveni uredi, tvrtke koje pru¾aju usluge odjela za brojanje i kadrovsku evidenciju, te sami zaposlenici Odjela za ljudske resurse i plaæe.

Vrijedi povjerenja u tvrtku s dugogodi¹njim iskustvom. Odaberite softver Enova HR i platni spisak za rast i uèinkovitije upravljanje poznatom tvrtkom. Program pru¾a pomoæ u odjelu za pobolj¹anje procesa upravljanja ljudskim resursima, performanse sustava, smanjujuæi rizik od pogre¹aka, automatizaciju procesa, brz i intuitivan pristup potpunim podacima o ljudima. Softver ¹tedi vrijeme u HR odjelu i poma¾e odjelu u naporima njegovog prirodnog rada. Program jamèi potpunu suglasnost sa svim sporazumima i zakonskim zahtjevima prisutnim u svim podruèjima na¹e zemlje.

Odaberite softver Enova Kadry i platni spisak i predlo¾ite da se isplati. Osoblje IT-a lako æe vam biti na raspolaganju dvadeset èetiri godi¹nja doba sedam dana u tjednu. Pomoæi æe instalirati, konfigurirati i pokrenuti softver, pripremiti informacijski sustav tvrtke za proizvodnju u softverskom okru¾enju.