Evidencija prodaje bez blagajne 2017

Postoji trenutak u kojem se uredbom zahtijevaju blagajne. Postoje posljednje elektronske institucije koje se koriste za evidentiranje prihoda i iznosa poreza koji se plaæa u maloprodaji. Za njihov nedostatak poslodavaca, kaznit æe se visokom novèanom kaznom, ¹to oèito nadma¹uje njegovu zaradu. Nitko se ne ¾eli izlagati brizi i novèanoj kazni.Èesto se svodi na èinjenicu da tvrtka koja se stvara postoji u malom prostoru. Poslodavac se podudara s na¹im proizvodima na Internetu, dok ih u poslu uglavnom skriva jedini slobodni prostor, posljednji, gdje je stol. Meðutim, fiskalni ureðaji su jednako potrebni kada butik zauzima veliki prodajni prostor.Nije da je u obliku ljudi koji nastupaju u regiji. Te¹ko je zamisliti da se prodavatelj kreæe s debelom blagajnom i svim potrebnim sadr¾ajima za dobro kori¹tenje. Pojavili su se èak i na tr¾i¹tu mobilnih blagajni. One su male velièine, izdr¾ljive baterije i jednostavne za uporabu. Oblik podsjeæa na terminale za izdavanje platnom karticom. On stvara odlièan pristup polo¾aju u polju, a zatim, na primjer, kako moramo iæi do primatelja.Sredstva su takoðer va¾na za same primatelje, a ne samo za vlasnike tvrtki. Zahvaljujuæi raèunu koji je izdan, kupac je du¾an podnijeti prigovor na kupljenu robu. U konaènici, ova potvrda je jedini dokaz na¹e kupnje robe. To je takoðer dokaz da vlasnik tvrtke obavlja pravne poslove i upravlja PDV-om na prodanom materijalu i pomoæi. Ako dobijemo priliku da se blagajna u hipermarketu iskljuèi ili su u stanju mirovanja, mo¾emo prijaviti uredu koji æe poduzeti odgovarajuæe radnje protiv poduzetnika. To mu prijeti nesta¹nom kaznom, a ponekad èak i situacijom na sudu.Blagajne podupiru i vlasnike prate materijalnu situaciju u tvrtki. Na kraju svakog dana tiska se dnevno izvje¹æe, a na kraju mjeseca mo¾emo ispisati cijeli sa¾etak, koji æe nam pokazati koliko je na¹ prihod detaljno. Zahvaljujuæi tome, mo¾emo brzo provjeriti da li neki od timova krade vlastiti novac ili jednostavno je li na¹e poslovanje profitabilno.

Pogledajte najbolje blagajne