Fiskalna blagajna

O¹tru fiskalnu kartu od er-a285p trebaju dr¾ati sve osobe koje preuzimaju svoju financijsku aktivnost, a njihov prihod prema¹uje graniènu vrijednost koju je odredilo Ministarstvo financija. Tada je takva osoba odgovorna za pisanje svakog prodanog proizvoda uz pomoæ blagajne. Ovaj mali elektronièki ureðaj prvenstveno se koristi za trgovaèke registre i porezne kolièine (dobro i PDV koje proizlaze iz maloprodaje proizvoda. Stoga je financijski fond osnova za preklapanje s naslovom riznice.

Na koju æe se odluku odluèiti?Na tr¾i¹tu postoji nekoliko naèina blagajne, meðu ostalim: POS blagajne, blagajne ECR-a, blagajne za jedno sjedalo, sustavne ili specijalizirane blagajne. Svaki od njih stvara svoje znaèenje i, kao dokaz posebnih sredstava, mo¾e se naæi, izmeðu ostalog, u ljekarnama, taksistima, autobusima ili restoranima.

U trenutnoj poziciji posebno ¾elimo pribli¾iti prednosti POS blagajne. Poènimo s obja¹njenjem ¹to je blagajna POS-a uopæe. POS blagajne, ili EPOS, od Electronic Point Of Sale English ¹to znaèi elektronièki sustav prodaje. Obièno su to internetski iznosi u paketu s fiskalnim pisaèem. Èesto se dogaða da je rijeè o osobnom raèunalu opremljenom: monitorom, tipkovnicom, èitaèem barkoda, zaslonom za kupca i èitaèem ugovora o kreditu.

prednostiPrednosti POS blagajne su, prije svega, èinjenica da se njihov broj i tip mogu slobodno kombinirati ovisno o tome ¹to su potrebe odreðene trgovine. Dodatna vrijednost je onda da samo fiskalni pisaè podlije¾e odobrenju i po¾eljno je da se usluga nadoknadi. Ostali elementi POS blagajne mogu postojati nekoliko puta zamijenjeni i servisirani prvom boljom uslugom. Nabrajajuæi prednosti POS blagajne nemoguæe je spomenuti da softver za posljednju vrstu blagajne vjerojatno postoji kako bi se mogao slobodno mijenjati i prilagoðavati za pohranu stvari. Takoðer je vrijedno spomenuti da su takve blagajne ureðene u tvrde diskove, ¹to ih se sprema i pamti veæ du¾e vrijeme slobodan broj izvr¹enih transakcija (poznavanje izdanog raèuna mo¾e se za¹tititi i nekoliko godina!. Na jednom kraju, potrebno je spomenuti da su trenutni iznosi lagani i iznimno dostupni za kori¹tenje.