Fiskalna potvrda u poliranje

Prodaja blagajni i fiskalnih pisaèa s elektronskom kopijom postaje sve popularnija, ¹to poveæava potra¾nju za ovom vrstom vlade. Jedan od osnovnih elemenata blagajne je da mu date kopiju fiskalnih raèuna. Mnogo se tretira, jer je zajedno s odredbama du¾nosti èuvao raèune do pet godina. Iako se piæa iz poznatih naèina ¹tednje kopija razmjenjuju na tradicionalnom papirnatom valjku, inovativni alati sada dopu¹taju elektronièke zapise. Je li uistinu vrijedno upisati iznos ili fiskalni pisaè uz smanjenje na elektronskom nosaèu podataka?

Obveza èuvanja kopija fiskalnih raèuna i dostupnih metodaSvaki poduzetnik koji koristi blagajnu u akciji prisiljen je èuvati kopiju fiskalnih raèuna u trajanju od pet godina, a to se razdoblje raèuna od kraja godine u kojoj je pro¹ao rok plaæanja. Tijekom fiskalne kontrole mo¾e se provjeriti je li porezni obveznik ispravno èuvao sigurnosne kopije, jer prije isteka roka od pet godina revizor mo¾e zatra¾iti presliku potvrda na bilo koju stavku koju on navede. U ugovoru s ovim iznimno va¾nim je izbor gotovine. Trenutno su korisni fiskalni ureðaji koji daju kopije financijskih raèuna u cijelosti na internetu ili preko papira.

Tradicionalna metoda snimanjaU klasiènoj metodi snimanja, kopije se trguju na roli papira. Ovo se temelji na posljednjem, da se na nekim rolnama ispisuju izvornici potvrda, koje se dostavljaju kupcima nakon zavr¹etka kupnje, a na sljedeæim kopijama tih dokumenata susreæu se. Nakon potpunog spremanja valjka, potrebno ga je izvaditi i prenijeti u arhivu tvrtke.

Elektronska kopijaU uspjehu modernih blagajnica i fiskalnih pisaèa imamo mehanizam sa samo jednim valjkom papira i elektronièkom kopijom raèuna, zahvaljujuæi kojoj se preporuèaju kopije raèuna u obliku internetskih podataka na stranici memorije. Kapacitet takvog ugovora je valjan i dovoljan je za puno radno vrijeme blagajne.

Prednosti kori¹tenja elektriènih blagajniBlagajne s elektronskom kopijom fiskalnih raèuna mnogo su jeftinije u stanu, jer nema potrebe za zamjenom role papira. Osim toga, ovi su ureðaji mnogo manji, jer su opremljeni samo jednim mehanizmom za ispis i jednim valjkom. Dakle, oni èine neuobièajeno mobilne blagajne, o èemu svjedoèi i mobilna blagajna postnet.Vraæajuæi se na ovaj model ureðaja, problem pohranjivanja cijele mase papira s kopijom potvrda nestaje. U isto vrijeme, ne morate se bojati da æete ih izgubiti, jer oni neæe izblijedjeti ili trgnuti, tako da je to èesto sluèaj s tradicionalnim rolama papira. Nema vi¹e stresa tijekom financijske kontrole u proizvodu nedostatka èitljivosti na danom kontroleru rezervnih ulaznica na roli papira. Ovaj standard blagajne omoguæit æe vam postizanje neogranièenog broja sigurnosnih kopija. Va¾no je èuvati ove va¾ne podatke i arhivirati ih na pojedinaènim nosaèima podataka, zahvaljujuæi kojima se znaèajno poveæava razina sigurnosti.