Holografska kosa

Moj roðak jako voli igrati se s kosom, mo¾e¹ je pomilovati pore i èe¹ljati kosu. Ona je oèito umije¹ana u to, da bi, kako bi cijeli izgled izgledala lijepo, ona mo¾e rasporediti jednu pletenicu pet puta, nakon svega tako ¹to æe joj dodati dodatke za kosu ili umetnuti kopèe za kosu. On najvi¹e voli ¹kolske igre i ureðuje ih. Njezina nedavna uloga kao Princess Scent je stara i originalna i trebala joj je savr¹enu frizuru i haljinu. U poèetku, majka je pletila svoje male pletenice s vezicama koje su im bile prièvr¹æene. Tada je ova ¹armantna djevojka rekla ne, ne i jo¹ jednom. Bit æu ljep¹a u kovrèavi kosi ... i poèelo je. Èetrdeset i pet minuta snimanja dok ih je stvarao. Izgledala je lijepo kao dobra princeza. A kako ona ostaje s princezama brzo se predomislila. Ne raèunajuæi sada¹njost, pro¹lo je gotovo dva sata od poèetka oblaèenja spektakla. Odjednom ... potpuno je promijenio viziju, iu svom stilu zvuèao je trenutak vi¹e "nieeee, ne sviða mi se, jer se ne sjeæam princeze, u veæini njezina podreðenog". Upitala je novu frizuru, stavila kosu u ulogu napunjene koke. Jer, kako je rekla prije, veæ imamo iskustva u savijanju kose pa je i ovaj put dobro pro¹lo. Njezina majka, s neke strane, takoðer je bila spremna za kratko vrijeme.

Preporuèujem bubu-pohraniti kopèe za kosu