Instalacija za uzemljenje i gromobransku za titu

Zadatak elektrostatièkog uzemljenja raèuna na smanjenje rizika od eksplozije zapaljivih tvari, na uèinak elektrostatskog iskrenja. Najèe¹æe se koristi u podruèju transporta i prerade zapaljivih plinova, pra¹aka i tekuæina.

Elektrostatièko uzemljenje koje se razlikuje u obliku. Najni¾i i nekoliko kompliciranih modela pola¾u se iz spojnice za uzemljenje i iz kabela. Napredniji i tehnolo¹ki napredniji opremljeni su planom za¹tite uzemljenja, zahvaljujuæi kojem je moguæe isporuèiti ili transportirati proizvod kada je tlo razumno spojeno.

Elektrostatièka uzemljenja najèe¹æe se kombiniraju tijekom utovara ili istovara ¾eljeznièkih cisterni, cisterni, baève, tzv. big-bags ili elementi procesnih instalacija.

Uspjeh punjenja ili pra¾njenja spremnika s novim sadr¾ajem (npr. Spremnici s pra¹kom, granulama, tekuæinama mo¾e stvoriti opasne elektrostatièke naboje. Izvor njihovog nastanka vjerojatno je takoðer mije¹anje, pumpanje ili prskanje zapaljivih tvari. Elektrièni naboj nastaje kontaktom ili prijenosom pojedinaènih èestica. Kolièina elektriènog naboja ovisit æe o elektrostatièkim svojstvima povr¹ina koje dolaze u kontakt jedna s drugom. Rezultat izravnog i iznenadnog spajanja na tlo ili neispravan problem mo¾e rezultirati kratkotrajnim pulsom koji æe biti dostupan u sluèaju iskre.Nedostatak kontrole nad pra¾njenjem iskre mo¾e ukljuèivati paljenje mje¹avine plina i zraka, ¹to znaèi eksploziju ili opasnu eksploziju. Elektrostatièko uzemljenje eliminira opasnost od eksplozije zbog kontroliranog ispu¹tanja elektrostatièkih naboja.