J in vitro prijenos plodnosti

Jedno od glavnih politièkih pitanja u Poljskoj je u sada¹njim mjesecima, ili je zapravo in vitro. Prije svega, pitanje je treba li in vitro graditi iz dr¾avnog proraèuna. Ako je in vitro, cijena po putovanju je vrlo opse¾na i znatno prema¹uje moguænosti na¹e prosjeène obitelji. I neplodni ljudi koji vi¹e nemaju priliku izlijeèiti svoju neplodnost toliko tra¾e in-vitro sufinanciranje.

Meðutim, vrijedi napomenuti da u sluèaju in vitro, vrijednost nije stvaran problem. Neki ljudi moraju u potpunosti zabraniti in vitro. Postoje isti ljudi s izrazito konzervativnim pogledima, koji iz nekog razloga samo ka¾u da je in vitro lijepo zlo. Iz sada¹njosti iz vi¹e od jednog razloga, iznimno je vrijedno informirati javno mnijenje o tome ¹to je in vitro takoðer va¾no u umu cijelog dru¹tva. Na¾alost, tajna je da Europa, danas iu Poljskoj, polako gubi ¾ivot. Stoga je va¾no da se rodi vi¹e djece. ©to se tièe cijene in vitro tretmana, to je zabranjeno mnogim parovima koji bi bili dobri roditelji. Uostalom, netko tko toliko brine o djetetu da odluèi ne biti lo¹ roditelj in vitro. Stoga se ova in vitro metoda priprema s najsavr¹enijim sustavom za poveæanje plodnosti kod mladih Poljaka. Sada, dakle, postoji mnogo dobro istra¾enih metoda koje su sasvim sigurne. ©tovi¹e, najbolji struènjaci iz podruèja lijeèenja neplodnosti se sla¾u, ¹to se tièe vrijednosti, ona ne bi trebala biti prepreka prije kori¹tenja tog puta, jer je tada najuèinkovitije rje¹enje stvoriti neplodnost. Dakle, ostaje pitanje je li bolje sru¹iti svoje predrasude i izvorne motivacije, ili poduzeti bolje pragmatiène akcije koje æe poljskim ¾enama omoguæiti da raðaju djecu.