Jezienih vje tina u popratnom pismu

https://mlash.eu/hr/

Trenutno poslodavci sve vi¹e privlaèe mi¹ljenje o uèenju jezika kako za na¹e ljude tako i za kandidate za èitanje. Ranije, s glavnim znanjem jezika ili èak i bez poznavanja bilo kojeg drugog jezika, bilo je va¾no dobiti pravo na neki posao. Trenutno je potrebno znati barem jedan jezik na razini koja jamèi osnovni razgovor.

Razina jeziènih vje¹tina meðu polovima raste iz godine u godinu. Veæ u va¾nim i srednjim ¹kolama i srednjim ¹kolama uèi se barem jedan strani jezik. Istra¾ivanja pokazuju da su ¾ene koje mogu raditi vi¹e od jednog jezika ljep¹e za do 50% plaæe zaposlenika bez takvih vje¹tina. ©to nam takvo uèenje jezika mo¾e biti korisno? Tada postoji vrlo pozitivno pitanje koje postoji u zaslugama teme. Pa, veæ u uredskom radu (od rada na bijelim ovratnicima, znanje stranih jezika koristi se za gotovo sve moguæe stvari. Poèev¹i od kontakata sa stranim kupcima, dobavljaèima, primateljima ili proizvoðaèima, preko prijevoda dokumenata do popularnog odnosa sa svojim kolegama u tvrtki, koji nisu Poljaci, i tako se sve èe¹æe dogaða u suvremenom svijetu. Osim toga, znanje jezika je vrijedno dok putujete u inozemstvo, obièno je dovoljno nauèiti engleski, ¹panjolski ili ruski, ali u smislu va¾nosti dobivanja vi¹e kineskih, japanskih i korejskih, iz popularnog razloga: veæina proizvodnje upravo se preselila u azijske zemlje, stoga su potrebni struènjaci koji poznaju te jezike. Prevoðenje dokumenata osobito je va¾no jer azijski proizvoðaèi èesto ne poznaju engleski jezik i trebaju prevoditelje za potpisivanje ugovora s zapadnim primateljima. Sumirajuæi sve prikupljene informacije, dolazimo do suda da mo¾emo savr¹eno uèiti jezike, jer ne samo da sanjamo i pokreæemo nove kulture, veæ svijet gleda u smjeru u kojem æemo biti slabije kvalitete s ljudima koji ne znaju jezike.