Kada je it sustav siguran

Raèunalni sustavi su sustavi elemenata koji obraðuju podatke pomoæu raèunala. Svaki IT sustav ima nekoliko va¾nih komponenti. prvi od njih je hardver (hardver. Oprema je, prije svega, raèunala, samo poredak sustava takoðer mo¾e ukljuèivati kamere i skenere, odnosno, alate ljudi za prikupljanje informacija izvana. Pozornica je vi¹e robota, itd.

Drugi element informacijskih sustava je softver (softver. Oni pru¾aju a¾urne informacije prikladne za informacije i podatke, iz kojih se obavljaju zadaci uz odr¾avanje raèunala. Softver izraðuju programeri. Njihov model su grafièki i tekstualni ureðivaèi, proraèunske tablice i igre, pa èak i raèunalni virusi. Softver je izuzetno skup u svim IT sustavima.Naravno, ne mo¾ete zaboraviti sve one koji su va¾ni za letenje i operativne programe koji èine trgovinu IT sustava. Osim toga, va¾ni su organizacijski i informacijski elementi. Informacijske toèke su baze znanja, organizacijski trenuci su sve formalnosti i upute koje æe vam omoguæiti da crpite iz odreðenog sustava.Raèunalni sustavi danas su korisni u mnogim stvarima ¾ivota, jo¹ uvijek u tvrtkama i poduzeæima. Oni mijenjaju svoje funkcioniranje i poveæavaju kvalitetu komunikacije. Mogu se akumulirati iz nekoliko aplikacija ili biti neovisna cjelina. Najpopularniji IT sustavi u kombinaciji s markama su CRM i ERP.CRM je stil upravljanja odnosima s klijentima. Njegovo znaèenje je struktura i pobolj¹anje odnosa s klijentom i rad marketin¹ke strategije tvrtke. ERP je sustav planiranja resursa na koji se fokusiraju mnogi moduli (piæe od kojeg vjerojatno mo¾ete ¾ivjeti samo s CRM-om. Na njega se mogu odnositi: raèunovodstvene aplikacije, programi za raèune, HR i programi za obraèun plaæa, itd. Modeli prodaje i pohrane takoðer su vrlo popularni.U svim poduzeæima IT sustav izgleda malo drugaèije, jer poduzetnik bira programe koji su mu daleko od vrijednih.