Lijeenieki pregled bravar

Prolesan Pure

Kolposkopsko ispitivanje je studija koja mo¾e mnogo pomoæi u otkrivanju bolesnièke bolesti, koja æe doæi do takvog pitanja. Kolposkopom se nalazi najnovija medicinska oprema koja vam daje dio tkiva iz vagine, stijenke maternice i stidnice.

Zahvaljujuæi tome, zdravi lijeènik s dobrim kvalifikacijama mo¾e pregledati takvo tkivo i prepoznati jesu li na njemu promjene. Kolposkopija je studija koja, zahvaljujuæi dobroj opremi, mo¾e dopustiti lijeèniku da pogleda vaginu, maternicu, kanal i vulvu pacijenta. Dakle, postavlja se pitanje, koje praktièki osamdeset posto dopu¹ta otkrivanje raka, bolesti koja takoðer nije izljeèiva. Zahvaljujuæi tom pitanju, rak se mo¾e naæi u ranoj fazi, zahvaljujuæi tome ¹to æe postojati prilika da se pacijent izlijeèi. Citologija, koju obièno izvodi ginekolog, otkriva kancerogene promjene samo u sedamdeset posto. Meðutim, trenutno lijeènici vjeruju da je mnogo kombinirati oba ova puta, tj. Prvo napraviti citolo¹ki pregled, a kasnije kolposkopiju. Obje srodne metode daju praktièno 100% ¹ansu za otkrivanje raka u takvoj fazi da æe nakon neposredne intervencije biti izljeèiva. Zahvaljujuæi kolposkopu koji vam omoguæuje da na prijatelje pogledate ¾enske organe, lijeènik mo¾e dobro odrediti i mjesto moguæeg kirur¹kog zahvata, a nakon toga mo¾e provjeriti hoæe li ga pravilno osloboditi. Citolo¹ki pregled je pitanje koje se predla¾e ljudima koji su prekoraèili dvadeset i petu godinu stanovanja i poèeli seksualni odnos. Svaki netoèan rezultat (èak i najmanje odstupanje u citologiji treba dodatno provjeriti kao dokaz pomoæu kolposkopa. Prije takvog pitanja nareðuje se odbijanje bilo kakvog uplitanja u cerviks i vaginu, ili se ne mogu obavljati ginekolo¹ki pregledi, a seksualni odnos nije dopu¹ten nekoliko dana prije pregleda. Osim toga, provjera se ne provodi tijekom menstruacije. Medicina se jo¹ vi¹e raða. To je mnogo, jer je igranje s rakom, koje je veæ prihvaæeno kao neizljeèiva bolest, veliko. Na¾alost, otkrivanje te pritu¾be prekasno praktièki uvijek baca pacijentovu smrt. Zato je istra¾ivanje kolposkopa vrlo koristan naèin da ga se suprotstavi.