Olak anje blagajne

Od 1. sijeènja 2015. godine stupili su na snagu novi propisi koji znatno pro¹iruju opseg poslovanja ljudi koji æe ovisiti o obveznoj registraciji na fiskalni iznos bingo hs e. Zbog toga æe mnoge ¾ene morati kupiti blagajnu. Na¾alost, tu je i posljednji mladi tro¹ak. Buduæi da su prodavaèi blagajne svjesni èinjenice da neæe biti kupaca bez razloga, oni zapravo neæe smanjiti cijene. Stoga se mo¾e nazvati velikim tro¹kovima za investitora koji kupuje blagajnu. Znate li, meðutim, da poduzetnici kupaca po prvi put mogu imati na prijelazu tro¹kove kupnje blagajne?

Zajedno s umjetno¹æu. 111, st. 4 osobe koje zapoènu prijavu kupnje i iznose zbog poreza na fiskalni iznos, mogu od poreza odbiti tro¹kove preuzete za kupnju svih financijskih novèanica u iznosu od 90% njegove vrijednosti, ali ne vi¹e od 700 PLN.©to trebate uèiniti kako biste dobili povrat tro¹kova kupnje blagajne? Porezni obveznik trenutno mora podnijeti pisani zahtjev u kojem æe obavijestiti o vrijednosti kupljenih blagajni. Vraæaju se voditelju nadle¾nog poreznog ureda. Trebam isti ¹tand uèinjen prije nego ¹to poène kupnja prodanog proizvoda, ¹to ka¾e. Zapamtite da ako prekoraèimo ovaj rok, neæemo dobiti povrat novca, stoga je vrijedno paziti na vrijeme. Uzmimo i zadnje mi¹ljenje da, buduæi da smo samo jedna fiskalna blagajna, ne zahtijevamo da se postavi na posebnom obrascu - dovoljno je pripremiti ga na obrascu o mjestu ugradnje blagajne. Da biste se oèigledno prodali, vrijedi se prisjetiti da æe osnova za povrat novca za kupnju blagajne biti potvrda (ili novi dokaz o kupnji. Ostavimo ga.Kako pitanje nadoknade tro¹kova kupnje u gotovini utjeèe na uspjeh obveznika PDV-a? Napominjemo da se obveznici PDV-a nadaju da æe kupnju blagajne rije¹iti samo ugovorom o PDV-u za razdoblje u kojem su poèeli evidentirati prodaju na fiskalnom iznosu. Obveznik PDV-a, kada broji u mjeseènoj ¹koli, mo¾e stvoriti 25% (ali ne vi¹e od 175 PLN poreza koji je dan na raèun u sluèaju kada postoji vi¹ak plaæenog poreza. U odgovarajuæoj situaciji, obveznik PDV-a koji se namiri u tromjeseènom timu mo¾e zauzeti 50% iznosa koji æe biti vraæen, ali ne vi¹e od 350 PLN.