Pau alni iznos i blagajna 2015

Mi porezni obveznici, s blagajnom, gotovo smo na svakom koraku. Ili prisutni u taksijima, bilo u skladi¹tima hrane, bilo u kinima, ili isto u dugim duæanima ili, konaèno, u okru¾enjima koja pru¾aju razne manje usluge. Moguæe je beskrajno razmjenjivati sadr¾aj. Takoðer, zapamtite da kada kupimo ne¹to na internetu, kada primimo paket - osim samog proizvoda, takoðer trebamo uzeti potvrdu.

To proizlazi iz èinjenice da porezni obveznici koji rade u prodaji po mi¹ljenju fizièkih osoba (koji ne posluju, kao i pau¹alni poljoprivrednici, imaju - u svjetlu zakona - obvezu pa¾ljivog evidentiranja trgovine uz pomoæ navedenih registara. Praksa, meðutim, pokazuje da je povezana s sada¹njosti na razlièite naèine.

Toto se sjeæamo uèiniti kao poduzetnik kada fiskalna blagajna prestane raditi? A onda u nekoliko do posljednjeg dobrog trenutka ... Ili imamo jednu opciju, da ne budemo prisiljeni - proizvodimo iz jednostavnih razloga gubitke - zaustavimo prodaju?

Mi ovdje posveæujemo veliku pozornost rezervnoj blagajni. U obrascu, kada je registar blagajne o¹teæen, porezni obveznik mo¾e uzeti sa vrha rezervne banke. Naravno, ako ga ima. Nesumnjivo, s pravnog stajali¹ta poduzetnici nemaju takvu obvezu da imaju ne¹to vi¹ka blagajne o¹trije. One su barem jednostavne, osobito u stacionarnim trgovinama i velikim supermarketima. U iznimnim sluèajevima - kakva je stabilnost pogor¹anje glavne banke - nadajuæi se da æe nastaviti prodavati, sigurno je da je jedino razumno rje¹enje kori¹tenje rezervne blagajne. Usput: o tome mo¾ete èitati u umjetnosti. 111 par. 3. Zakona o PDV-u.

Neuspjeh financijske institucije je, bez sumnje, ni¹ta ugodno. Dobro je da situaciju mo¾emo spasiti kori¹tenjem rezervne blagajne. Sjetimo se da u trenutku kada porezni obveznik poène evidentirati prodaju s odgovarajuæom blagajnom, o tome bi veæ trebao obavijestiti nadle¾ni porezni ured. Obavijest treba sadr¾avati priloge kao ¹to su: informacije o kvaru opreme, kao i poruka o zamjeni slomljene rezervne opreme. O uèinku: takoðer je va¾no da se rezervna blagajna susreæe na mjestu prodaje.