Profesionalno iskustvo engleski prevoditelj

U na¹em stanu èesto postoji trenutak kada ¾elimo zakazati sastanak od stranog gosta - ili na poslovnom ili privatnom planu, bilo za potrebe ili za zadovoljstvo. Dok u sluèaju kada znamo zadani ciljni jezik, to ne bi trebalo znaèiti nikakav problem, i na kraju, u razlièitim sluèajevima, takav problem mo¾e nastati. ©to mo¾emo uèiniti da prevladamo taj problem? Odgovor je nizak - koristite uslugu specijalnog prevoditelja.

Prirodno govoreæi, najbolja opcija je koristiti pomoæ osobe koju poznajemo i kako je ona mogla uèiniti za nas na jednostavnijoj, povoljnoj cijeni. Èesto je, meðutim, moguæe da jednostavno ne znamo prevoditelja, a prijevod je jednostavno potreban. Pa kako pronaæi pravu osobu koja æe to uèiniti brzo i znaèajno?

Ovdje neæe biti stvarno lako. Prvi korak je odrediti odakle dolazi prevoditelj. Ako ga potro¹imo u glavnom gradu, u igru ulazi samo tumaè iz Var¹ave - ova jedna analogija vrijedi i za druge gradove. Za¹to je to potrebno? Pa, zato ¹to je dobar kontakt s bliskim prevoditeljem apsolutni temelj. ©to æe se dogoditi kada æe za odreðeni prijevod biti potrebna promjena? ©to ako se prevoditelj ne javi na telefon? Upravo takve situacije trebate razmisliti prije tra¾enja pravog prevoditelja.

Mjesto gdje traje odreðeni tumaè ne bi smjelo postojati veæ sam kriterij na¹ega pretra¾ivanja - ono je takoðer va¾no za iskustvo tumaèa, posebno na podruèju subjekta iz kojeg trebamo utjecati. Takoðer ukljuèuje obvezu i metodu na¹ih prijevoda - moramo odrediti da li nas zanima prijevod ili usmeni prijevod. Potonji se ponajprije daje razlièitim obilje¾jima susreta (prvenstveno poslovnih i sla¾e se èak i s veæ spomenutom nu¾no¹æu pronala¾enja prevoditelja iz poljskih èetvrti. Ako ¾eli postojati u okru¾enju na¹eg sugovornika, smatramo li da bih tada bio postignut u drugoj vrsti?

Ukratko - pronala¾enje dobrog prevoditelja nije svjetlo i izgraðeno je mnogim drugim koracima. Uostalom, na trgu ima mnogo prevoditelja i vjerojatno æe nas netko pronaæi i za nas.