Rezae ibili

Atex trening, ili opseg obuke, razvija se i odgovara potrebama odreðenih institucija ili organizacija. Sljedeæi popis prikazuje najva¾nija pitanja na temelju kojih se razvija konaèni plan obuke. Ovaj æe se popis u stvarnim sluèajevima pro¹iriti s drugim pitanjima.

http://hr.healthymode.eu/proengine-ultra-poboljsati-snagu-motora-i-vijek-trajanja/ProEngine Ultra. Poboljšati snagu motora i vijek trajanja

Atex dr¾avna obuka:pravna osnova vezana uz eksplozivnu sigurnost: ATEX direktiva 137 i nacionalni propisi,ATEX95 direktiva i nacionalni propisi; & nbsp; meðusobnih odnosa izmeðu ATEX137 i ATEX95 direktiva,zakonske osnove za¹tite od po¾ara: Pravilnik Ministarstva unutarnjih poslova i uprave od 7. lipnja 2010. godine o za¹titi od po¾ara objekata, graðevinskih radova i stanova; meðusobni kontakt s pravilom ATEX137,osnovna pravila za procjenu i znaèaj zone eksplozije; ekstremna procjena prikladnosti eksplozivnih parametara plinova, tekuæina i para pra¹ine,elektrostatièko uzemljenje - pote¹koæe, obrasci i moguæa tehnièka rje¹enja,vrste protueksplozijske za¹tite u industriji i va¾na pravila za njihov odabir; va¾na pravila za osiguranje procesnih instalacija od opasnosti od eksplozije,primjeri jedinica koji ilustriraju uèinkovitost kori¹tenja pojedinaènih sustava za¹tite od eksplozije,glavna naèela sigurnog pisanja radova i rada strojeva u podruèjima opasnosti od eksplozije,primjeri eksplozija u industriji,stupanj i dostupnost ventilacije, te domet zone opasnosti od eksplozije, na primjeru plinskih instalacija, vodika, plina propan-butan, acetilena; mjesta za punjenje baterija, ormari za povjerenje za spremanje kemikalija,elektrièni strojevi u potencijalno eksplozivnim podruèjima - opæe smjernice za ugradnju ureðaja,prijetnja opasnog neuspjeha u industriji; odabrane pote¹koæe vezane uz skladi¹tenje, otpra¹ivanje, sustave za rukovanje ugljenom u elektranama, ogranièenja vezana uz kori¹tenje sustava za oslobaðanje od eksplozije,procesa i brze opasnosti na procese biomase.