Sa znanjem litvanskog jezika

Biti èovjek svijeta obvezuje. Rastemo u svijetu u kojem ceste èak i do naj mirnijih kutaka svijeta nemaju samo nerealne snove iz djetinjstva. Da bismo pre¹li na potpuno drugu istinu, vi¹e ne moramo pobjeæi u knjigama, samo moramo uæi u zrakoplov i nakon nekoliko sati provedenih u zraku, zaustavit æemo se na kopnu kako bismo upoznali kulturu od 180 stupnjeva od prijatelja. Zato je va¾no uèiti vanjske jezike i upravljati njima, meðutim, tijekom komunikacijskog razdoblja.

Prema va¾nim podacima, na svijetu djeluje 201 zemlja. Mnogi od njih, osim zasebnog djelovanja i naèina, jo¹ uvijek su njihov pojedinaèni, jedinstveni slu¾beni jezik, ponekad visoko od njihovih vlastitih. Regionalni dijalekti, kao ¹to je, primjerice, ka¹ubijski ili ¹leski dijalekt, takoðer su se razvili na njihovom podruèju. Na¾alost, èovjek s natprosjeènim, èak i izvanrednim sjeæanjem, koji mu je dopustio da ovlada stotinu jezika, nije do¹ao na svijet. Ako realistiènije pristupimo toèki i analiziramo da je na¹e neposredno okru¾enje lako uoèiti da æe meðu na¹im susjedima biti te¹ko naæi osobu koja teèno govori vi¹e od tri strana jezika.Izvoðenje odreðenih zanimanja neraskidivo je povezano s posebnim pristupom s ljudima iz drugih dijelova svijeta. Ako se ne mo¾emo nazvati hiperpoliglotom, takoðer ne govorimo savr¹eno na engleskom, njemaèkom, francuskom, ¹panjolskom, norve¹kom i talijanskom jeziku, a prevoditelj æe doæi do nas s uslugom. To je netko tko nas mo¾e voditi na poslovnim sastancima s drugim klijentima i prevesti rijeèi izreèene na obje strane. Ovaj pristup otkriva da je zadnji valjan, ako ¾eli da iskusimo sna¾no iskustvo i profesionalno ispadnemo, ne preuzimamo prevoditelja u izgradnju aplikacije za pametne telefone, a te¹ko je ne zamoliti sugovornika da napi¹e svoje mi¹ljenje kako bi mogli prepreke provjeravaju njezino obilje¾avanje u rjeèniku ispod pazuha. Tumaè ne samo da æe pobolj¹ati voðenje poslova, nego æe i uèiniti da izgleda kao osoba od povjerenja u oèima korisnika.