Slobodno kretanje roba i usluga

Osnovne pretpostavke Europske zajednice

Hallu Motion

Precizan odgovor na pitanje "¹to je CE certifikat?" ovisi o temeljnim pretpostavkama funkcioniranja Europske unije. Pokazano je da su sadr¾ajem dodatka tri naèela: slobodno kretanje roba, lica i novca. Kako bi provele gore navedena naèela, dr¾ave èlanice EU-a odluèile su rije¹iti sve prepreke trgovini unutar Zajednice i dogovorile zajednièku politiku u kontaktu s partnerima izvan EU-a. Zahvaljujuæi tome na tr¾i¹tu Zajednice, podruèje razmjene, slièno kao i posljednje, odvija se u razredima jedne zemlje. Dobila je naziv jedinstveno europsko tr¾i¹te ili zajednièko tr¾i¹te.

Zajednièko lokalno tr¾i¹te i marketing proizvoda

Jedna od naj¹irih prepreka u trgovini meðu zemljama su nacionalni zahtjevi za svrhu i sigurnost proizvoda. U svakoj zemlji postojali su razlièiti zakoni i pravila koji su se znaèajno podijelili izmeðu razlièitih zemalja. Proizvoðaè koji je planirao ponuditi svoje materijale u drugim zemljama morao je svaki put ispuniti individualne zahtjeve. U planu uklanjanja prepreka trgovini bilo je potrebno ukinuti te razlike. Standardi koji se odnose na upravljanje proizvodima ne mogu se ukinuti. Stoga se isto rje¹enje branilo ujedinjenjem vrijednosti na podruèju cijele zajednice, zahvaljujuæi èemu je trgovinska razmjena ovisila o istim zahtjevima.

U poèetnoj fazi poku¹alo se regulirati propise EU-a u odnosu na kategorije voæa i materijala. Iz naznake visokih kompleksnosti i dugotrajnih procesa, rje¹enje je izdano.

Rje¹enje je bilo stvoriti pojednostavljeno spajanje tehnièkih pitanja usklaðivanja. Za neke grupe proizvoda definirani su osnovni sigurnosni zahtjevi koji se moraju izraditi prije kupnje proizvoda ili predmeta za kupnju na stvarnom europskom tr¾i¹tu.

Poduzetnici izvan EU-a, koji trebaju uvesti proizvod koji se kupuje na tr¾i¹tu Zajednice, npr. Iz Turske, moraju to uèiniti tako da njihov proizvod zadovoljava standarde EU-a i naèela kvalitete. Potvrda ove èinjenice je njihova odgovornost.

Stvoreni su harmonizirani standardi, zahvaljujuæi kojima poduzetnici znaju koje su bitne zahtjeve potrebno ispuniti. Meðutim, to nije obveza kori¹tenja tih osnova. Poduzetnik mo¾e na razne naèine dokazati da je njegov proizvod koristan za trgovanje na tr¾i¹tu Zajednice.

Certifikat - izjava proizvoðaèa

Oznaka Ce je kao nova, kao samo izjava proizvoðaèa, da proizvod ispunjava bitne zahtjeve pravila koja se na njega odnose.Ona ima oblik oznake proizvoðaèa ili ovla¹tenog zastupnika. Potvrðuje da je proizvod stvoren u sindikatu s uobièajenim zahtjevima uvedenim u informacije o odreðenom proizvodu. Tada bi postojala odreðena ili nekoliko drugih direktiva.

Pravo Zajednice predviða pretpostavku sukladnosti i djelovanje minimalnih sigurnosnih zahtjeva za proizvod koji nosi oznaku CE.

CE certifikat unosi se na proizvod pod odgovorno¹æu proizvoðaèa ili ovla¹tenog zastupnika. To se nastavlja nakon ¹to se doka¾e da proizvod zadovoljava osnovne zahtjeve direktive. Da bi se uvidjela ta èinjenica, provodi se postupak ocjene sukladnosti i nakon pozitivne provjere izdaje se izjava o sukladnosti. Postupci ocjenjivanja sukladnosti mogu biti drugi u odnosu na rizik povezan s posjedovanjem jednog proizvoda. ©to je va¾nija prijetnja od upotrebe artikla posebno osjetljiva na njih, mnoge postupke mora postiæi proizvoðaè ili ovla¹teni zastupnik. U nekim sluèajevima potrebno je ispuniti zahtjeve èak desetak standarda Zajednice.