Slu ba za korisnike ladyronka

Ako ste vlasnik bilo kojeg podru¾nice ili ugostiteljskog objekta, vrlo dobro znate da je brzina èovjekove usluge piæe od najva¾nijih izazova koje trebate ispuniti. Meðutim, vjerojatno nikad niste pogodili da je znaèajan utjecaj na ovaj raspon ne samo brzina pripreme reda, nego i samo uvoðenje naloga u tim i njegovo preno¹enje u fiskalni iznos.

Ako su va¹i prostori namje¹teni u tradicionalnim ili nekoliko naprednih ili zastarjelih blagajnama, isti raspon znaèajno produ¾uje vrijeme korisnièke usluge, ¹to se izravno svodi na njegovo ispunjenje, a njegov ustuknuti od usluga koje pru¾ate!Sreæom, na tr¾i¹tu jo¹ uvijek postoje vrlo dobri sadr¾aji, a ugostiteljstvo mo¾e zaraditi mnogo tehnolo¹ki naprednih rje¹enja koja se izravno pretvaraju u skup usluga koje se nude! I tako ovim poslom, koji pati od plana za pobolj¹anje kvalitete gastronomskih usluga, djelujemo. U moguænosti smo Vam ponuditi najrazvijenije konobare i proizvode za barmene - Gastro Pos Demo program.Njegovo iskori¹tavanje nije samo intuitivno, veæ je vrlo slièno i aktivnostima na tradicionalnoj fiskalnoj blagajni, tako da gosti neæe koristiti velike pote¹koæe prilagodbom inovativnim rje¹enjima! Osim toga, cijeli plan funkcionira na dodirnom tijelu, osiguravajuæi njegov i najva¾niji, mnogo br¾i odabir narud¾be. Takoðer, identifikaciju konobara karakterizira znaèajan tehnolo¹ki napredak i lakoæa kori¹tenja, jer se pojavljuje unosom koda koji je dobar za danog èovjeka ili, jo¹ jednostavnije, pomoæu posebne magnetske kartice.Gastro Pos & nbsp; program je definitivno "Mora imati" ako vas ¾eli podr¾ati na posljednjoj, svjetskoj razini! Gastro Pos se koristi i cijeni u moæi uglednih ugostiteljskih objekata i skupih barova! Nemojte se iznenaditi, dakle, samo trenutak dulje i stvorite da bi se va¹ restoran trebao podiæi na jo¹ vi¹u razinu!