Subvencije za razvoj tvrtke 2015 wielkopolska

Posebni smo da razvoj na¹e tvrtke ovisi o zadovoljstvu kako svih potro¹aèa koji koriste njihove usluge samostalno, tako i instalacijskih jedinica, specijaliziranih trgovina, graðevinarstva i investitora, koji su krajnji primatelji.

Spremni smo da pro¹irenje komercijalne ponude, skraæivanje rokova isporuke, pobolj¹anje kvalifikacija osoblja i stalno pobolj¹anje razine korisnièke usluge i kvaliteta isporuèenih ureðaja jamèe ostvarenje namjene.

Predani smo svim naporima da osiguramo da su na¹i klijenti potpuno sretni i sigurni u vrijednost i vrijednost ureðaja koje pru¾amo.

Ventilator oznaèen rijeèju eksplozija je pravokutna eksplozivna antena, projektirana za rad u potencijalno eksplozivnim podruèjima, odabrana za ugradnju u bilo koju knjigu u pravokutnim ventilacijskim kanalima. Izraðeni su od pocinèane èvrste ploèe i opremljeni su kontrolnom zaklopkom, omoguæujuæi ulazak u motor i rotor bez potrebe za uklanjanjem ventilacijskog kanala.

Centrifugalni ventilatori izraðeni su u skladu s meðunarodnim standardom ISO 9001. Pripremljeni za potrebe eksplozivnih podruèja izvan rudnika i rudarskih iskopa. Ventilatori imaju rotore od aluminijskih legura ili impelera izraðenih od èeliènog lima, samoèisteæi, oblo¾eni prahom. Nema razloga za kvalitetu, impeleri su uravnote¾eni s ISO 1940-1. Kuæi¹te se mo¾e zavariti od èeliènog lima, obojenog u crno. Kuæi¹te ima otvor za provjeru i drena¾u. Konstrukcija ima detalje izraðene od mjedene ploèe, ¹to smanjuje rizik od iskrenja. Rotori i kuæi¹te izraðeni od galvaniziranog, pocinèanog ili nehrðajuæeg èelika konstruirani su na zahtjev.

Krovni ventilatori slu¾e za opæu i ekonomiènu ventilaciju u potencijalno eksplozivnim podruèjima. Strojevi imaju izravan pogon, impeler s lopaticama, koji su nagnuti prema natrag, izraðeni od pocinèanog èelika, s aluminijskim glavèinom. Ventilatori su opremljeni trofaznim motorom koji je pode¹en za rad u podruèjima u kojima postoji opasnost od eksplozije