Treaei svjetski rat aee izbiti

Eksplozija se izra¾ava brzim odvajanjem ogromne energije. Ovaj dogaðaj sadr¾i mnoge prijetnje. Eksplozije su najèe¹æe praæene naglim poveæanjem temperature i tlaka, emisije zraèenja (npr. U obliku munje ili svjetlosnog pulsa nuklearne eksplozije ili akustiènih valova (obièno je to zvuèna umjetnost ili karakteristièan udarac snimka. Nije bez razloga taj nekontrolirani fenomen ispunjava ljude strahom.

Koja su podruèja potencijalno eksplozivna? Najèe¹æe ih zauzimaju povr¹ine na kojima atmosfera u sluèaju potencijalne opasnosti mo¾e biti eksplozivna. Posebna mje¹avina zapaljivih tvari koje se nalaze u strukturi plinova, para ili magle poznata je kao eksplozivna atmosfera, tj. Smjese s zrakom u atmosferskim uvjetima u kojima prevladavaju previsoke temperature. Dobro je znati da u eksplozivima mogu izazvati eksploziju samo iskre ili elektrièni luk.

Najugro¾eniji prostori su m.im. kemijske tvornice, rafinerije, benzinske postaje, elektrane, tvornice boja, trgovine bojama, benzinske postaje, kao i vozila, postrojenja za proèi¹æavanje otpadnih voda, zraène luke, mlinovi za ¾itarice ili brodogradili¹ta. Paljenje na gore navedenim mjestima dovelo bi do eksplozija, èiji bi rezultati bili sjajni. Zasigurno bi uzrokovali ogromne materijalne gubitke i ugrozili ljudski ¾ivot.

Da bi se izbjegle gore spomenute ¹tete, apsolutno se ne smije podcijeniti preventivno djelovanje, odnosno za¹tita od eksplozije. Posebni zakoni, direktive i standardi primjenjuju se u mnogim zemljama kako bi se smanjio rizik od eksplozije i kako bi se uklonile moguæe ¹tete. Za eksplozivne atmosfere treba instalirati sustav koji æe osigurati sigurnost stanovnika koji tamo ¾ive.