Ugovor o tumaeenju

Tumaèenje je na kraju olak¹avanja komunikacije izmeðu dvije osobe koje ne komuniciraju na ovom jeziku. Poznato je kada se u svakom polju tumaèenje razlikuje od novih kategorija. Konferencijski tumaèenje jedan je od njih. I ¹to se zapravo oslanjaju i kako ih koristiti?

©to raèunaju tumaèenje konferencije?Takav konferencijski tumaè obièno se odvija u konferencijskom mediju. Mogu se prikazati tijekom razlièitih rasprava ili va¾nih poslovnih sastanaka. Mo¾e meðu njima uèiti prijevod uzastopno ili istodobno. Ako, meðutim, postoji veæa kolièina karaktera iz drugih zemalja za razgovore, tada se obièno povezuju simultani tumaèenja. Ove uzastopne one manje su kori¹tene jer ne donose stvarno velike proizvode.

Institucionalno i unutarnje tr¾i¹teDijelimo i konferencijski prijevodi na dvije vrste tr¾i¹ta. To je i institucionalno tr¾i¹te i privatno. Meðunarodne institucije poput EDC-a èesto organiziraju vi¹ejeziène sastanke. Zatim, trening s malim stranim jezicima prevodi se u jedan, prethodno uspostavljen, materinji jezik prevoditelja. Takav tumaè konferencije mora se stoga oèitovati kroz velike informacije i praktiène vje¹tine. Nije dovoljno samo ovdje govoriti engleski. Dobar prevoditelj konferencije trebao bi teèno govoriti na razlièitim jezicima. Zahvaljujuæi sada¹njosti, moæi æe automatski prevesti èitave konferencije, bez obzira na to tko ih prima. Ako, meðutim, pripada privatnom tr¾i¹tu, cijela situacija izgleda malo drugaèija. Privatne institucije obièno preferiraju dvojeziène sastanke. Ljudi iz dvije druge zemlje sudjeluju na takvim konferencijama. Na sastanku dobivamo prevoditelje koji savr¹eno govore samo dva, specifièna jezika.

®elite li postati prevoditelj?Dakle, ako se pitamo kako æemo postati prevoditelj, trebamo dopuniti na¹e misli na ovu temu. Trenutaèno èak i tumaèenje ima izravne podkategorije. Dakle, ako se ¾elimo baviti konferencijskim prevoðenjem, moramo imati puno znanja. Trebamo biti teèni u barem nekim stranim jezicima. Kao rezultat toga, meðunarodne institucije æe rado koristiti svoje poznate usluge. A ako im funkcioniramo, sigurno æemo brzo promijeniti na¹e osjeæaje i ¾ene i moæi æemo dobiti i bolju praksu.