Zakup i blagajna 2015

Obveza kori¹tenja blagajne je iznimno popularna, a na¹ vodiè æe zasigurno zanimati velik broj poduzetnika. Trebate iæi s oprezom pri odabiru blagajne i obratiti pozornost na va¾ne parametre blagajne kao i na njihove vrste. Na¾alost, u to vrijeme postoji ugodna tema. Opæenito, blagajna treba biti dodana odreðenoj vrsti poslovanja. Blagajnu koju odabrati?

Glavni kriterij za pravilan odabir blagajne je naèin poslovanja za koji je obavezno kupovati obrok. Fiskalne ureðaje mo¾emo podijeliti na: blagajne, meðu kojima imamo:

jednosjedne blagajne - mnogo su velikih skupina blagajnika koje su sada dostupne na tr¾i¹tu. Takve registarske blagajne u najmodernijoj liniji, besmislene u tom podruèju, te¾e suradnji s drugim ureðajima, izmeðu drugih s mjerilom, èitaèem bar koda ili raèunalom. Takoðer mo¾ete kupiti redovitu blagajnu, koja nije stalni sadr¾aj. Praktièno malo ljudi prikljuèuje vanjske ureðaje na fiskalnu valutu, iako postoji takva moguænost;

registarske blagajne - najva¾nija èinjenica ovog modela blagajne je njihova mobilnost. Opremljeni su baterijom, stabilizacijom valjaka papira, ¹to odreðuje za¹titu od pomicanja valjaka pri prijenosu blagajne iz stana u zauzetost. Va¾an tehnièki aspekt malih registarskih registara je da su posebno otporni na niske ekolo¹ke uvjete, tako da je i vla¾nost zraka mnogo veæa ili mnogo ni¾a od normalnih temperatura. Tipkovnica takvih registarskih ureda obièno je izraðena od silikona ili gume, zbog èega nije sposobna preplaviti unutarnje sustave koji se primaju u takvoj blagajni;

sustavne blagajne - stoga postoji niz blagovaonica namijenjenih brzim komercijalnim prodajnim mjestima. Mogu suraðivati u mre¾ama s prijenosnim raèunalom i stranim blagajnama. Oni su takoðer kompatibilni s drugim ureðajima koji dolaze da ubrzaju uslugu korisnicima, izmeðu ostalih s èitaèem skale ili barkoda. I mogu odvojiti ladice za gotovinu, ¹to zahvaljujuæi velikim odjeljcima omoguæuje organiziranje novca, ¹to olak¹ava kupnju i davanje novca.

raèunalne blagajne - najnovije blagajne, koje su kombinacija raèunala s fiskalnim pisaèem, opremljene monitorom.